Občina Bohinj in prirejanje javnega naročila za nakup ladje

July 28, 2016 - 10 minutes read

V Bohinju so za nakup ladje Zlatorog priredili javno naročilo. Ladja danes po jezeru pluje na črno.

turisticna-ladja

Ladja Zlatorog (vir: Kam.si)

Avgusta lani je občina Bohinj podpisala pogodbo z Igorjem Dornikom in od njega za 57 340 eur kupila ladjo Zlatorog. Javno naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave.  Kar pomeni, da jim ni bilo treba zbrati ponudb različnih prodajalcev, ampak so kupili od točno določene osebe. V kupoprodajni pogodbi so to opravičili, ker da je

Screenshot 2016-07-26 12.41.52

prodajalec edini ponudnik in tako edini, ki lahko izpolni pogodbeno namero in zavezo…” ter “Postopek s pogajanji brez predhodne objave, za javna naročila blaga, je mogoče zaradi tehničnih zahtev predmeta javnega naročila, naročilo izpolni le določen ponudnik.”.

Občina je kupila turistično ladjico, ki ni po ničemer posebna in nima nobenih posebnih tehničnih lastnosti. To je razvidno tudi iz pogodbe, kjer so specificirane izključno osnovne stvari na barki. To, da ladjo poganja električni motor ni nikakršna posebnost, je standard na večini celinskih vod. Da so javno naročilo izvedli po postopku pogajanj brez predhodne objave, pomeni, da jim ni bilo treba razpisati javnega naročila za turistično ladjico, na katerega bi se lahko prijavil kdorkoli. Javno naročilo je bilo izvedeno z namenom, da se ladjo kupi od točno določene osebe. To je jasno iz pogodbe in iz dogodkov, ki so se zvrstili mesece pred tem. Danes občinska ladjica Zlatorog, tako kot njihova druga ladja Bohinj, po jezeru pluje nezakonito. To je ugotovilo Ministrstvo za infrastrukturo, ko so preučili Odloka o plovbnem režimu občine Bohinj in ugotovili, da je ta nezakonit.

Kaj se je dogajalo preden je občina kupila ladjo Zlatorog

Lani sta po Bohinjskem jezeru pluli dve ladjici, ena občinska (Bohinj) in ena zasebna (Zlatorog, v lasti Igorja Dornika). Na začetku leta 2015 so se na seji občinskega sveta prvič pojavile ideje, da mora na jezeru biti en upravljavec in ne dva. To namero je predstavil Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, ko je na seji povedal, da je “potrebno nujno in takoj se dogovorit o upravljanju z obema čolnoma” da mora biti ne jezeru en upravljavec in da je po njegovem mnenju dobro, da upravljanje s čolnom ostane v domeni Turizma Bohinj. (Vir: 2:15:40 na posnetku 4. občinske seje). Na isti seji je svetnik Boštjan Mencinger,  direktor SKi center Vogel, predlagal (2:21:00) občinski upravi, da v proračunu za leto 2016 predvidi sredstva za odkup ladje Zlatorog. Bojan Traven pa je predlagal, da se izvede pogajanja za najem še drugega izletniškega čolna (2:23:00). Traven, Mencinger in Langus so povezani politično in poslovno. Mencinger je svetnik v Travnovi listi Ekipa za prihodnost, prav tako pa je Traven, ki je tudi predsednik sveta zavoda Turizem Bohinj, nadrejen Klemnu Langusu, direktorju zavoda Turizem Bohinj.

Občinski svet je sprejel sklep, da naj občina Bohinj odpre pogajanja z Igorjem Dornikom za najem njegove ladje.

Po seji občinskega sveta so se sestali Franc Kramar (župan), Miro Sodja(direktor občinske uprave), Klemen Langus ter na drugi strani Igor Dornik in Borut Kokalj, Dornikov poslovni partner. Dornik in Kokalj sta predlagala tri opcije:
-da najameta občinsko ladjo Bohinj (10 000 eur za 6 mesecev), ali
-da plačujeta za uporabnino pomolov (4 000 eur na leto), ali
-da se bosta  prijavila za koncesijo za prevoz javnih oseb, če bo občina to razpisala.

Iz občinske uprave so na seji predlagali, da Dorniku zaračunavajo uporabo pomolov.

Zataknilo se je pri tem, da v prejšnjem Odloku o plovbnem režimu bilo zapisano, da se prevozi oseb s kapaciteto večjo od 25 oseb, lahko vršijo le prek Režijskega obrata (komunala, torej občine). Ladjica Zlatorog ima kapaciteto 75 oseb, torej bi po takratnem, sicer nezakonitem, Odloku o plovbnem režimu občine Bohinj z njo smel upravljati je Režijski obrat. Svetniki so zato začeli razpravljati o možnostih, da spremenijo odlok in podelijo koncesijo ladjici Zlatorog. Da ne moreš razpisati koncesije za v naprej točno določeno osebo, je opozoril le svetnik Dušan Jovič.

Svetniki so na 5. seji izglasovali, da naj se do naslednje seje občinskega sveta pripravijo spremembe in dopolnitve Odloka o plovbnem režimu, da spremenijo odlok tako, da bodo lahko podelili koncesijo Igorju Dorniku, ki bi nato občini plačeval za uporabo pomolov.

Na naslednji seji (6. seja) občinskega sveta, so spet razpravljali ali spremeniti odlok in podeliti koncesijo, ali pa ladjico najeti (kljub temu, da je lastnik ni želel dati v najem). Na seji je govoril tudi Igor Dornik, ki svetnikov ni prepričal. Izglasovali so, da mora občina dosledno izvajat Odlok o plovbnem režimu in pooblastili župana za pogajanje in sklenitev dogovora za najem ladjice Zlatorog prek Režijskega obrata.

Manj kot dva tedna po seji je občina fizično preprečila turistom vkrcanje na ladjico Zlatorog. Kar kaže na to, da Igor Dornik ni želel dati ladjice v najem občini.

Na 7. seji občinskega sveta so sprejeli spremembo Odloka o plovbnem režimu, s katero so dali več pristojnosti redarjem, da lahko ti po treh dneh odredijo odstranitev ladje iz jezera ali jo odstranijo sami na stroške lastnika, ter povečajo kazen za izvajanje gospodarske službe, ki je v nasprotju z odlokom, na 3 000 eur. Vse z namenom, da Dornika prisilijo k najemu ali prodaji.

Dvanajst dni po 7. redni seji, pa je občinska uprava obvestila svetnike o nameri za nakup ladje Zlatorog (Vir: Sklic korespodenčne seje). Sklicali so korespondenčno sejo, ki je bila izvedena 3.8.2015. Na njej so svetniki podprli nakup ladje. Že naslednji dan je občina z Igorjem Dornikom podpisala kupoprodajno pogodbo.

Vse to izsiljevanje občine je temeljilo na Odloku u plovbnem režimu, ki pa je bil (in je še vedno) nezakonit. Dejstvo je, da so na bohinjskem jezeru dovoljena izključno plovila na vesla. Ladjice na električni ali kakšen drug motorni pogon so prepovedane. To je ugotovilo Ministrstvo za infrastrukturo, ko so preučili zakonitost Odloka o plovbnem režimu občine Bohinj. To pomeni, da odlok na podlagi katerega so Igorja Dornika prisilili k prenehanju opravljanja dejavnosti, ni bil zakonit. Prav tako vožnja njegove ladjice Zlatorog in občinske ladjice Bohinj po jezeru ni bila zakonita.

Igor Dornik je kot glavnega protagonista, ki naj bi stal za vsem skupaj, izpostavil Bojana Travna. Istega Bojana Travna, ki je glavno gonilo pri zaračunavanju dostopa do vode. Ironično je, da je prav Traven v razpravah v občinskem svetu večkrat poudaril, da je tukaj zato, da brani zakonitost.

Primer smo že prijavili na Komisijo za preprečevanje korupcije in proračunski inšpekciji Urada RS za nadzor proračuna.

Več o problematiki v Bohinju:
Video zaradi katerega mi bohinjski župan grozi s kazenskim pregonom
Absurdni argumenti Franca Kramarja in Bojana Travna: veslaški davek Bohinj
Kdo je v resnici lastnik Bohinjskega jezera in njegove obale?
Občinska turistična ladjica po jezeru pluje na črno in druge ugotovitve ministrstva
Politiki, uradniki in inšpektor vedo, da delajo protizakonito, a to dovolijo
Protest vseh veslačev v Bohinju

Viri za napisano so dostopni v Dropboxu: Mapa z dokumenti o nakupu ladje Zlatorog.